กรณีศึกษา : Stirling Landfill Site – Polmaise

การบำบัดน้ำทางชีวภาพจากน้ำที่เกิดจากการฝังกลบขยะจากเมือง Stirling สกอตแลนด์

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ชื่อบริษัท : Stirling Landfill Site – Polmaise

สถานที่ : สกอตแลนด์

ปี : 2544

หัวข้อ : การบำบัดน้ำชะขยะจากน้ำที่เกิดจากการฝังกลบขยะ ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย สารละลาย สารแขวนลอยผสมอยู่ น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลายจากขยะ, น้ำชะซึมจากขยะ น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และมีสภาพความเป็นกรด ที่ไหลซึมผ่าน หรือออกมาจากกองฝังกลบ จะมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรคและโลหะหนักต่างๆ หากน้ำจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงได้ เช่น การรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน

เป้าหมาย : ลดปริมาณแอมโมเนีย, COD (Chemical Oxegen Demand)  ค่าวัดความเน่าเสียของน้ำที่เสียจากสารเคมี, BOD (Bilogical Oxygen Demand) คือค่าวัดความเน่าเสียจากน้ำที่เราทิ้งลงไป หรือจากเศษใบไม้ใบหญ้าและ TSS (Total Suspended Solid) ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำทั้งหมด

ความจุ : 500 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำสำหรับบำบัด :  น้ำชะล้างขยะจากการฝังกลบขยะ

ปัญหาที่พบ

  • น้ำขยะจากการฝังกลบขยะมีปริมาณสารอินทรีย์และแอมโมเนียสูง
  • น้ำทิ้งที่ปนเปื้อนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ
  • สภาวะไร้ก๊าซอ็อกซิเจนสร้างความรำคาญทางกลิ่นให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง

การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค

กระบวนการของการดำเนินงานมีดังนี้

   • ให้สารอาหารและการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)
   • ใช้ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor: SBR) เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพ กำจัดสารอินทรีย์และแอมโมเนียได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ในแต่ละขั้นตอนมีสภาพออกซิเจนแตกต่างกัน)
   • กรองน้ำด้วยสารกรอง AFM® – สารกรองแก้วที่มีประสิทธิภาพในการกรองของแข็งและสารแขวนลอยในน้ำ สารอินทรีย์ที่ตกค้าง และแร่ธาตุ
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์

ตัวแปร

ค่าที่ต้องการ

ก่อนบำบัด

หลังบำบัด

ความขุ่น (NTU)

5

5

3

แอมโมเนีย (PPM)

5

1000

3

COD (PPM)

5000

5000

150

BOD (PPM)

2000

2000

7

TSS (PPM)

1000

1000

5

TOC (PPM)

1000

1000

10

กลิ่น

ค่าต่ำสุด

ค่าต่ำสุด

การประยุกต์ใช้ที่คล้ายๆกัน

          อุปกรณ์เติมอากาศของ Dryden Aqua และระบบกรองน้ำทิ้ง AFM® ก็ถูกติดตั้งสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการฝังกลบขยะ บำบัดระบบน้ำทางชีวภาพ SBR เช่นกัน

ความจุ ลบ.ม./วัน

COD เข้า มก./ลิตร

COD ออก มก./ลิตร

แอมโมเนีย เข้า มก./ลิตร

แอมโมเนีย ออก มก./ลิตร

Arden Quarry, UK

200

3000

250

700

<5

Binn, UK

200

2000

200

800

<5

Levenseat, Scotland

100

10000

500

2000

<5

Batlleby, Scotland

30

18

120

1200

<5

สินค้าแนะนำ

0

Your Cart