Tag Archives: กรณีศึกษา สารกรอง AFM®

กรณีศึกษา : Stirling Landfill Site – Polmaise

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

การบำบัดน้ำชะขยะจากน้ำที่เกิดจากการฝังกลบขยะ ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย

กรณีศึกษา : Public pool Perstorp, Sweden

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์ใน Perstorp มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 1 สระและสระว่ายน้ำในร่ม 1 สระ