ระวัง! ก่อนทิ้งน้ำเสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แล้วหรือยัง?

มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

        สำหรับผู้ประกอบการในโรงงาน อุตสาหกรรมนั้นย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าในการปฏิบัติงานต่างๆจะมีกฏหมายและข้อบังคับ สำหรับส่วนงานต่างๆไว้อย่างชัดเจนและในเรื่องการปล่อยน้ำเสีย น้ำทิ้ง ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการควบคุมและบังคับใช้อยู่คือ    “ประกาศกระทรวง เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม”    ที่จะต้องทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบและส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมและผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานประกอบการ

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
ดัชนีคุณภาพน้ำค่ามาตรฐานวิธีการตรวจสอบ
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง
(pH value)
5.5-9.0pH Meter
2. ค่าทีดีเอส
(Total Dissolved Solids)
– ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล. – น้ำทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอส ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก.ล.ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
3. สารแขวนลอย
(Suspended Solids)
ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 มก./ล.กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)
4. อุณหภูมิ
(Temperature)
ไม่เกิน 40°C เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
5. สีหรือกลิ่นไม่เป็นที่พึงรังเกียจ ไม่ได้กำหนด
6. ซัลไฟด์
(Sulfide as H2S)
ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Titrate
7. ไซยาไนด์
(Cyanide as HCN)
ไม่เกิน 0.2 มก./ล กลั่นและตามด้วยวิธี Pyridine Barbituric Acid
8. น้ำมันและไขมัน
(Fat, Oil and Grease)
ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
9. ฟอร์มาลดีไฮด์
(Formaldehyde)
ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry
10. สารประกอบฟีนอล
(Phenols)
ไม่เกิน 1.0 มก./ล. กลั่นและตามด้วยวิธี 4-Aminoantipyrine
11. คลอรีนอิสระ
(Free Chlorine)
ไม่เกิน 1.0 มก./ล. lodometric Method
12. สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(Pesticide)
ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด Gas-Chromatography
13. ค่าบีโอดี 5 วันที่อุณหภูมิ 20 °C (Biochemical Oxygen Demand : BOD)ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 วัน
14. ค่าทีเคเอ็น
(Total Kjeldahl Nitrogen)
ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล. Kjeldahl
15. ค่าซีโอดี
(Chemical Oxygen Demand)
ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. Potassium Dichromate Digestion
16. โลหะหนัก
(Heavy Metal)
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 5.0 มก./ล.Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plama : ICP
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์
(Hexavalent Chromium)
ไม่เกิน 0.25 มก./ล.
- โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์
(Trivalent Chromium)
ไม่เกิน 0.75 มก./ล.
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 2.0 มก./ล.
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.03 มก./ล.
- แบเรียม (Ba)ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.2 มก./ล.
- นิคเกิล (Ni)ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 5.0 มก./ล.
- อาร์เซนิค (As)ไม่เกิน 0.25 มก./ลAtomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma : ICP
- เซเลเนียม (Se)ไม่เกิน 0.02 มก./ล.
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.005 มก./ล.Atomic Absorption Cold Vapour Techique

ขอบคุณข้อมูลจาก **ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ซึ่งในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี 2018 คงไม่มีโรงงานหรืออุตสาหกรรมไหนเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเหล่านี้  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำทิ้งหรือบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันนั้นลดลงมาก ซึ่งหากเทียบกับผลกระทบจากค่าปรับ และผลที่ตามมาจากการตรวจสอบแล้ว การทำตามข้อบังคับถือว่าคุ้มค่ากว่ามาก รวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ต่าง ๆ ได้พัฒนาสูงขึ้น ทำให้การบำบัดน้ำเสีย ไม่ใช่เรื่องยาก หรือลำบากอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การกรองน้ำเสีย น้ำทิ้งก่อนทำการปล่อยออกไป หรือนำไปบำบัดขั้นต่อไปนั้น  ในอดีตมักจะใช้ทรายกรอง เพื่อทำการกรอง  และมีค่าใช้จ่ายที่สูงเนื่องจากใช้ปริมาณมาก  และต้องเปลี่ยนตลอดทุก ๆ 1-2 ปี

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

แต่ในปัจจุบันมี สารกรองน้ำที่ทำจากแก้ว ที่นำเข้ามาจากยุโรป สามารถนำมาใช้งานแทนทรายได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพในการกรองที่สูงกว่าทรายถึง 40 เท่า รวมถึงอายุการใช้งานของตัวสารกรองแก้วเองที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 15 ปี

สินค้าแนะนำ

0

Your Cart